25Дек

Етилбензен: Category:Ethylbenzene?uselang=uk — Wikimedia Commons

Етилбензен

Вікіпедія

Серпень 08, 2021

Ети́лбензе́н (також ети́лбензо́л) — органічна сполука, ароматичний вуглеводень із лінійною формулою C6H5C2H5. За звичайних умов є безбарвною, легкозаймистою леткою рідиною з характерним запахом, що нагадує гас.

Етилбензен

Структурна формула

Просторова модель

Назва за IUPAC етилбензен
Інші назви етилбензол, фенілетан
Ідентифікатори
Номер CAS
PubChem
Номер EINECS 202-849-4
DrugBank
KEGG
ChEBI
RTECS DA0700000
SMILES

CCc1ccccc1

InChI

1/C8h20/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h4-7H,2h3,1h4

Номер Бельштейна 1901871
Номер Гмеліна 2990
Властивості
Молекулярна формула C8H10
Молярна маса 106,165 г/моль
Зовнішній вигляд безбарвна рідина
Запах гас
Густина 0,8626 г/моль
Тпл -94,96 °C
Ткип 136,19 °C
Розчинність (вода) 0,161 г/л
Тиск насиченої пари 9,998 мм рт. ст.
Діелектрична проникність (ε) 2,4463
Показник заломлення (nD) 1,4959 (20 °C)
В’язкість 0,631 мПа·с
Дипольний момент 0,59±0,05 Д
Термохімія
Ст. ентальпія
утворення ΔfHo298
-12,3 кДж/моль (рід.)
29,9 кДж/моль (газ)
Ст. ентропія So298 360,5 Дж/(моль·K) (газ)
Теплоємність, cop 183,2 Дж/(моль·K) (рід.)
Небезпеки
ЛД50 3,5—4,7 г/кг (щурі, орально) 15 г/кг (дермально)
Температура спалаху 21 °C
Температура самозаймання 432 °C
Вибухові границі 0,8—6,7%
Пов’язані речовини
Пов’язані речовини бензен, стирен, толуен
Якщо не зазначено інше, дані наведено для речовин у стандартному стані (за 25 °C, 100 кПа)
Інструкція з використання шаблону
Примітки картки

Незначні кількості етилбензену спостерігаються у кам’яновугільній смолі та нафті.

Етилбензен є важливим прекурсором у нафтохімічному синтезі. 99 % етилбензену, що виробляється у світі, використовується для синтезу стирену (фенілетилену), котрий, у свою чергу, є сировиною для полістирену. Невелика кількість етилбензену використовується як розчинник та антидетонатор.

 • 1Фізичні властивості
 • 2Отримання
  • 2.1Алкілювання кислотами Льюїса
  • 2.2Алкілювання цеолітами
   • 2.2.1Газофазний процес
   • 2.2.2Рідкофазний процес
  • 2.3Інші методи
   • 2.3.1Виділення з сумішей C8
   • 2.3.2Лабораторні методи
 • 3Хімічні властивості
 • 4Токсичність
 • 5Застосування
 • 6Див. також
 • 7Примітки
 • 8Джерела

За звичайних умов етилбензен — безбарвна, прозора рідина із запахом гасу.

В’язкість етилбензену, мПа·с
0 °C 25 °C 50 °C 75 °C 100 °C
0,872 0,631 0,482 0,380 0,304

Він змішується із великою кількість органічних розічнників. Також утворює азеотропні суміші.

Утворювані етилбензеном бінарні азеотропні суміші
Компонент Температура
кипіння, °C
Вміст
етилбензену, %
Вміст другого
компоненту, %
Вода 93 67 33
Оцтова кислота 114,65 34 66
Масляна кислота 35,8 96 4
1-Бутанол 115,9 34,9 65,1

Майже увесь промислово отримуваний етилбензен синтезується шляхом алкілювання бензену етиленом. Протягом кількох десятиліть як каталізатор реакції застосовували кислоти Льюїса, наприклад, розчинений хлорид алюмінію:

Попри те, що використання AlCl3 є доцільним з боку загальної вартості виробництва, нині стрімко зростають витрати на утилізацію утворюваних відходів. На додачу цього, синтез за цим метод призводить до незначного пошкодження реакторів і трубопроводів через корозію. У 1980-х роках замість хлориду алюмінію почали використовувати каталізатори на основі цеолітів.

Алкілювання кислотами Льюїса

Рідкофазний синтез етилбензену за участі хлориду алюмінію був запроваджений у 1930-х роках. Варіації цього методу запровадили на підприємствах BASF, Monsanto, Dow Chemical та інших.

Алкілювання бензену етиленом є вкрай екзотермічним процесом (ΔH=-114 кДж/моль), у присутності AlCl3 реакція відбувається дуже швидко, із майже стехіометричним виходом етилбензену. Окрім хлориду алюмінію, також застосовувалися й інші кислоти Льюїса: AlBr3, FeCl3, ZrCl4, BF3. У випадку хлориду алюмінію, як промотори використовують хлороетан або хлороводень — ці галогеніди зменшують кількість AlCl3, необхідну для перебігу процесу.

У процесі виробництва суміш рідкого бензену та розчиненого каталізатору безперервно подають у реактор і перемішують для досягнення рівномірного розподілу. Згодом до суміші впорскуються етилен і промотуючі добавки. Ступінь перетворення етилену сягає 100 %. Поширеним молярним співвідношенням етилен: бензен є 0,3—0,35. Якщо співвідношення зрушиться у напрямку збільшення, зросте ймовірність перебігу побічних реакцій — трансалкілювання та ізомерного перегрупування. Подальше алкілювання бензену веде до зворотнього утворення поліалкілбензенів, які, для мінімізації втрат у виробництві, повертають у реактор.

Типовою температурою для проведення синтезу є 130 °C. Її підвищення призводить до зменшення активності каталізатора та утворення поліалкілбензентів і неароматичних сполук. Значення тиску у реакційній системі підбираються для витримування реагентів у рідкій фазі. Іншим важливим моментом є наявність води у реакторі: окрім спричинення корозійних процесів, вона також суттєво знижує активність каталізатора, тому перед введенням бензену в реакцію проводиться його зневоднення.

Після завершення взаємодії суміш продуктів і каталізатору, виводиться з реактору та охолоджується, а каталізатор відділяється з органічної фази декантацією й направляється на повторний цикл. Органічна фаза промивається водою та лугами для очищення її від залишків розчиненого хлориду алюмінію (утворена водна фаза, що містить розчинений AlCl3 та малорозчинний Al(OH)3, далі направляється на відновлення).

Очищення етилбензену зазвичай здійснюється у трьох дистиляційних колонах:

 • у першій колоні відділяється легкокиплячий бензен, що не прореагував;
 • у другій етилбензен відділяється від важчих поліалкілбензенів;
 • у третій колоні із залишкових поліалкілбензенів з другої стадії відділяються сполуки, що піддаються переробці, від важких, переважно поліциклічних, які спалюються у вигляді палива.

Компанією Monsanto була запропонована модифікація методу, котра полягала у зменшенні кількості хлориду алюмінію до мінімально необхідного значення (що позитивно вплинуло на кількість утворюваних відходів) та підвищення температури в реакторі (до 160—180 °C). Ріст температури надає ще одну перевагу — можливість проведення синтезу за низького тиску етилену.

У 1960-х роках був запропонований метод із використанням флуориду бору, однак він не мав значного поширення через значний перебіг корозійних процесів. Попри це метод має суттєві переваги: продуктом виробництва є етилбензен високої чистоти, а як вихідну сировину можна використовувати неконцентрований етилен. Алкілювання проводиться за високого тиску (2,3—2,5 МПа) і низької температури (100—150 °C). Зневоднений бензен, етилен і BF3 подаються у реактор, із типовим молярним співвідношенням етилен: бензен близько 0,15—0,2. На відміну від першого процесу, тут трансалкілювання за участі сухого бензену, поліалкілбензенів та каталізатору проводиться в окремому реакторі, за вищої температури (180—230 °C).

Поєднані з обох реакторів продукти подаються на три дистиляційні колони, де першими відділяються бензен та інші легколеткі вуглеводні, BF3. Залишок від першої колони подається у другу, де відділяється етилбензен із чистотою >99,9 %. Кінцева колона слугує для виділення вуглеводнів, які піддаються переробці.

Метод може використовувати будь-яку етиленовмісну сировину, що містить принаймні 8—10 % етилену (сировину від переробки нафти, коксовий газ тощо). Однак, для такої сировини пред’являються особливі вимоги чистоти: вона не повинна містити води, сірчистих газів та киснемісних сполук, які отруюють каталізатор.

Алкілювання цеолітами

Цеоліт ZSM-5

Перший метод алкілювання бензену в присутності цеолітів (алюмосилікатів) було розроблено 1970-х роках. Базовим каталізатором тоді був цеоліт ZSM-5.

Алкілювання проводиться у двох варіаціях: газофазній та рідкофазній.

Газофазний процес

Алкілювання проводиться за температури 350—450 °C і тиску 1—3 МПа. Для проведення реакції важливим є значний надлишок бензену у системі.

Каталізатор поступово деактивується, перетворюючись на кокс, тому він потребує періодичного оновлення для регенерації. Регенерація in situ триває близько 36 годин і є необхідною після 18—24 місяців роботи каталізатору. Він є чутливим до дії води, сірковмісних сполук та інших каталітичних отрут.

Газуваті продукти реакції аналогічно до методу з кислотами Льюїса подаються на дистиляційні колони, до спершу виділяється бензен, згодом етилбензен, а від залишку алкіл- та поліалкілбензенів відділяють вуглеводні, котрі піддаються переробці. Решту важких вуглеводнів (переважно дифенілметан, дифенілетан) спалюють як паливо.

Рідкофазний процес

Впровадження рідкофазного алкілювання вперше відбулося у 1990 році на заводі однієї з дочірніх компаній Nippon Steel.

Взаємодія проводиться при температурах, що не перевищують критичне значення для бензену (239 °C). Корекція тиску в реакторі здійснюється таким чином, щоб усі легкі гази знаходилися у розчині (близько 4 МПа).

Продукти реакції розділяють на дистиляційних колонах: легкокиплячий бензен виділяється і повторно подається в реакційну систему, у другій колоні виділяється етилбензен, а решта (алкілбензени та поліетилбензени) подається на третю колону, де проходить розділення важких вуглеводнів, які частково повертаються на трансалкілювання.

Окрім бензену, основними домішками тут є неароматичні сполуки (нафтени), толуен, вищі алкілбензени.

Інші методи

Виділення з сумішей C
8

Близько 1 % отримуваного етилбензену синтезують переробкою сировини при виробництві ксиленів. В основному виділення відбувається шляхом перегонки, котра, через складність її проведення, дістала назву суперфракціонування. Зростання вартость енергоносіїв не надало цьому методу вагомого поширениня.

Лабораторні методи

Етилбензен можна синтезувати за одним з варіантів реакції Вюрца:

C6H5Br+C2H5Br+2Na⟶C6H5C2H5+2NaBr{\displaystyle \mathrm {C_{6}H_{5}Br+C_{2}H_{5}Br+2Na\longrightarrow C_{6}H_{5}C_{2}H_{5}+2NaBr} }

Ефективним є синтез за реакцією Корі — Хауса, котра відбувається у м’якших умовах і не супроводжується утворенням побічних продуктів

C6H5Br+(C2H5)2CuLi→THF,0oCC6H5C2H5+CuBr+LiBr{\displaystyle \mathrm {C_{6}H_{5}Br+(C_{2}H_{5})_{2}CuLi{\xrightarrow {THF,\ 0^{o}C}}\ C_{6}H_{5}C_{2}H_{5}+CuBr+LiBr} }

Також застосовується глибоке відновлення оксосполук (бензальдегіду, бензойної кислоти) за реакцією Кіжнера — Вольфа:

Найбільше значення з усіх властивостей етилбензену має дегідрогенізація, котра веде до утворення промислово важливого стирену:

Реакцію проводять за температури 600—660 °C у присутності каталізатору — оксиду заліза(III), промотованого калієм. До побічних реакцій відноситься деалкілювання з утворенням бензену або толуену.

У рідкій фазі етилбензен може окиснюватися повітрям із утворенням гідропероксиду. Однак вони є нестійким і при незначному підвищенні температури розкладається. Даний гідропероксид також є сировиною для отримання стирену (за участі пропілену):

Орієнтація замісників.
R — C2H5

Наявна у бензеновому кільці етильна група є орієнтантом першого роду, тому приєднання до кільця інших функціональних груп здійснюються у пара- та орто-положення, із переважанням першого:

C6H5C2H5+Cl2→FeCl3ClC6h5−C2H5+HCl{\displaystyle \mathrm {C_{6}H_{5}C_{2}H_{5}+Cl_{2}{\xrightarrow {FeCl_{3}}}\ ClC_{6}H_{4}{-}C_{2}H_{5}+HCl} }
C6H5C2H5+h3SO4⟶HSO3−C6h5−C2H5+h3O{\displaystyle \mathrm {C_{6}H_{5}C_{2}H_{5}+H_{2}SO_{4}\longrightarrow HSO_{3}{-}C_{6}H_{4}{-}C_{2}H_{5}+H_{2}O} }
C6H5C2H5+HNO3⟶O2N−C6h5−C2H5+h3O{\displaystyle \mathrm {C_{6}H_{5}C_{2}H_{5}+HNO_{3}\longrightarrow O_{2}N{-}C_{6}H_{4}{-}C_{2}H_{5}+H_{2}O} }

Окисненням етилбензену у присутності каталізатору ацетату марганцю отримують ацетофенон:

C6H5C2H5+O2→130oC,Mn(OAc)2C6H5C(O)Ch4+h3O{\displaystyle \mathrm {C_{6}H_{5}C_{2}H_{5}+O_{2}{\xrightarrow {130^{o}C,\ Mn(OAc)_{2}}}\ C_{6}H_{5}C(O)CH_{3}+H_{2}O} }

Етилбензен легко сорбується після вдихання, проковтування, а також при контакті зі шкірою. Його метаболізм, ймовірно, проходить через стадії окиснення у бічні ланцюги, про що свідчить наявність 2-фенілетанолу та 4-фенілетанолу у сечі уражених етилбензеном.

Короткотривала дія етилбензену може призводити до подразнення дихальних шляхів, болю в грудях, подразнення очей та запаморочення. Довготривала дія спричинює порушення нормального функціонування нирок і печінки, про що свідчать результати тестування на тваринах. Етилбензен не є канцерогеном.

Абсолютна більшість отримуваного етилбензену використовується у виробництві стирену — промислово важливого мономеру для отримання полістирену. Незначна частка (менше 1 %) етилбензену застосовується у лакофарбовій промисловості як розчинник. Також він є вихідної сировиною для синтезу ацетофенону, діетилбензену, етилантрахінону. Етилбензен є антидетонаційною добавкою до моторного палива для збільшення його октанового числа.

Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Етилбензен

 • Толуен
 • Стирен
 1. . — 2004. — P. 170.(англ.)
 2. За тиску 101,3 кПа.
 3. CRC Handbook of Chemistry and Physics / Lide, D. R., editor. — 86th. — Boca Raton (FL) : CRC Press, 2005. — 2656 p. — ISBN 0-8493-0486-5.(англ.)
 4. Lange’s Handbook of Chemistry / Dean, John A., editor. — 15th. — New York : McGraw-Hill, 1999. — ISBN 0-07-016384-7.(англ.)
 5. Оскільки реакція є сильноекзотермічною, деякі елементи реактору облицюють матеріалами з великою теплоємністю, на кшталт цегли.
 6. Welch, Vincent A., Fallon, Kevin J., Gelbke, Heinz-Peter. Ethylbenzene // Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry. — 6th. — Weinheim : Wiley-VCH, 2005. — DOI:.(англ.)
 7. . epa.gov. United States Environmental Protection Agency. квітень 1993. Процитовано 4 липня 2015.(англ.)
 • CRC Handbook of Chemistry and Physics / Lide, D. R., editor. — 86th. — Boca Raton (FL) : CRC Press, 2005. — 2656 p. — ISBN 0-8493-0486-5.(англ.)
 • Lange’s Handbook of Chemistry / Dean, John A. , editor. — 15th. — New York : McGraw-Hill, 1999. — ISBN 0-07-016384-7.(англ.)
 • Welch, Vincent A., Fallon, Kevin J., Gelbke, Heinz-Peter. Ethylbenzene // Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry. — 6th. — Weinheim : Wiley-VCH, 2005. — DOI:.(англ.)
 • Чирва В. Я., Ярмолюк С. М., Толкачова Н. В., Земляков О. Є. Органічна хімія. — Львів : БаК, 2009. — 996 с. — ISBN 966-7065-87-4.
 • Химический энциклопедический словарь / Под ред. И. Л. Кнунянц. —М. : Сов. энциклопедия, 1983. — 792 с.(рос.)

%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b5%d0%bd — Translation in English

Общ %D0%B7%D0%B0″> от Американското министерство на здравеопазването и човешките услуги.

That’s 40.7 percent overall.”—U.S. Department of Health and Human Services.

general — CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)

Класовете за отделяне на горящи частици са d0, d1, и d2, където d0 е най-добрия.

The classes for flaming droplets and particles are d0, d1 and d2, where d0 is the best.

general — CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)

Класовете за отделяне на горящи частици са d0, d1, и d2, където d0 е най-добрия.

The classes for flaming droplets and particles: d0, d1 and d2, where d0 is the best.

general — CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)

(4) Подово покритие свободно положено на подложка на дървена база ≥ D-s2, d0, или друга всякаква подложка от клас A2-s1, d0.

(4) Floor covering loose laid over any wood based substrate ≥ D-s2, d0, or any substrate of class A2-s1, d0.

general — CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)

Ъгъл на завъртане на предния мост (D0

Front axle swinging angle (D0

technology and technical regulations — eur-lex.europa.eu

Минимален клас на основата D-s2, d0.

Substrate at least Class D-s2, d0.

general — eur-lex.europa.eu

(6) Подово покритие, свободно положено на подложка на дървена база ≥ D-s2, d0, или друга всякаква подложка от клас A2-s1, d0.

(4) Floor covering loose laid over any wood based substrate ≥ D-s2, d0, or any substrate of class A2-s1, d0.

general — CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)

безрисковият дисконтов фактор към момент ti, като D0 = 1.

the default risk-free discount factor at time ti, where D0 =1.

financial institutions and credit — eur-lex.europa.eu

Критичен обект» е кръгъл обект с диаметър D0 = 0,8 m.

Critical object» means a circular object with a diameter D0 = 0.8 m.

general — CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)

Подпорната структура трябва да бъде най-малко от клас A2-s1,d0.

The minimum material requirement is usually A2-s1,d0.

general — CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)

Подпорната структура трябва да бъде най-малко от клас A2-s1,d0.

The supporting structure shall be of at least class A2-s1,d0.

general — eur-lex.europa.eu

Минералната вата трябва да бъде най-малко с клас A2-s1,d0.

The mineral wool shall be of at least class A2-s1,d0.

general — eur-lex.europa.eu

Лупата Levenhuk Zeno Desk D0 е незаменим помощник за онези, които се занимават със занаятчийство.

Levenhuk Zeno Desk D0 Magnifier is an indispensable assistant for those who do handicrafts.

general — CCMatrix (Wikipedia + CommonCrawl)

Обект от критично значение означава обект с кръгла форма с диаметър D0 = 0,8 m. [2]

Critical object means a circular object with a diameter D0 = 0,8 m [2].

technology and technical regulations — eur-lex.europa.eu

Този ефект се изчислява от специфичната гъвкавост s0, еталонното надвишение D0 и еталонния недостиг на надвишение I0

That effect is calculated from the specific flexibility s0, reference cant D0 and reference cant deficiency I0

general — eur-lex.europa.eu

Этилбензол | 03080 | Honeywell Research Chemicals

Riedel-de Haën

Puriss. в год, ≥99,0% (GC)

Синоним(ы)

NSC 406903; Фенилэтан

 • Обзор
 • Документы
 • Технические характеристики
 • Свойства
 • Информация о безопасности

Размер пакета

Выберите опцию . ..

Тип

Выбрать опцию …

93.

0002 Проверить наличие

Запросить цену

 • Компания Honeywell Riedel-de Haen имеет более чем 200-летний опыт производства высокочистых химикатов
 • Это ведущий бренд, предлагающий растворители высокой чистоты для специальных применений.

Перейти в конец галереи изображений

Перейти в начало галереи изображений

1

9 0055
Бренд

Riedel-de Haën

UNSPSC Код 0002 121

Beilstein Registry Number

1

CAS Numbers (All)

100-41-4

EC Number

202-849-4

Linear Formula

C 6 H 5 C 2 H 5

MDL Number

MFCD00011647

Molar Mass

106.17 G/GOLA

Molar Mass

106.17 G/GOLA

Molar Mass

106.17 G/GOLA

Molar Mass

106.17 g/Molar 9000

Номер РТЭКС

DA0700000

Синонимы

НСК 406903; Phenylethane

Documents

Safety Data Sheet (SDS)

Specifications
Property Value
Autoignition Temperature 810 °F
Identity (NMR) соответствие
Идентификация (IR) соответствует
Анализ (ГХ) Мин. 99,0 %
Толуол (ГХ) Макс. 0,3 %
Бензол (ГХ) Макс. Макс. 0,002 %
Алюминий (Al) Макс. 0,5 ppm
Барий (Ba) Макс. 0,1 ч/млн
Висмут (Би) Макс. 0,1 ppm
Кальций (Ca) Макс. 0,5 ppm
Кадмий (Cd) Макс. 0,05 частей на миллион
Кобальт (Co) Макс. 0,02 ppm
Хром (Cr) Макс. 0,02 ppm
Медь (Cu) Макс. 0,02 ppm
Железо (Fe) Макс. 0,1 ppm
Калий (К) Макс. 0,5 ppm
Литий (Li) Макс. 0,1 ppm
Магний (Mg) Макс. 0,1 ppm
Марганец (Mn) Макс. 0,02 частей на миллион
Молибден (Mo) Макс. 0,1 ppm
Натрий (Na) Макс. 0,5 ppm
Никель (Ni) Макс. 0,02 ppm
Свинец (Pb) Макс. 0,1 ч/млн
Стронций (Sr) Макс. 0,1 ppm
Цинк (Zn) Макс. 0.1 ppm
Explosion Limit 6.7 %

Properties

00049

995050505050505055505055555559 0055
Property Value
Boiling Point/Range 135-137 °C (1.013 hPa)
Цвет Бесцветный
Плотность 0,87 г/см3 (20 °C)
Flashpoint 15 ° C
Форма Жидкость
Старший ACS Plus
. Предел взрываемости 1,0 %(V)
Точка/диапазон плавления -95 °C
Коэффициент распределения 3,6 Процент чистоты 99
Подробности чистоты > = 99,0 %
Растворимость в воде 0,2 г/л (25 ° C)
0,2 г/л. )
Давление в паре 9,5 гПа (20 ° C)
ВИСКАЗИНА Нет данных
Пурис. в год
Storage Temperature Ambient

Safety Information
Property Value
GHS Classification
 • GHS02-Flammable

 • GHS08-Health Hazard

 • GHS07-вредный

Меры предосторожности В случае недостаточной вентиляции используйте средства защиты органов дыхания.;Надевайте защитные перчатки/защитную одежду/средства защиты глаз/лица.;Не вдыхать пыль/дым/газ/туман/пары/аэрозоль.;Беречь от источников тепла, горячих поверхностей, искр , open flames and other ig
Hazard Class 3
Package Group II
UN ID UN1175
Remove Product

Добавить еще сравнить продукт

Этилбензол 99% | Юнивар Солюшнс

Documents

Specifications

Grade

Technical

Synonyms

Ethylbenzene 99%, Ethyl Benzene, Ethylbenzol, Phenylethane

Prohibited Uses

For intended use only

Applications

Chemical Промежуточный

Appearance

liquid

Auto Ignition Temperature

430 °C (806 °F)

Boiling Point

136. 1 °C (277.0 °F)

California Prop 65

WARNING ! Этот продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, в том числе бензола, этилбензола, который известен в штате Калифорния как вызывающий рак, и бензол, который известен в штате

Цветной

Прозрачный, бесцветный

Density

0.87 g/cm3 @ 20 °C (68 °F)

Dynamic Viscosity

0.671 mPa.s @ 20 °C (68 °F)

Flash Point

Кинематическая вязкость

0,773 мм2/с @ 20 ° C (68 ° F)

Нижний предел взрыва

1 %(V)

FOUNT

-95,00 ° C (-139,00 ° F)

Запах

Ароматический

Порог запаха

20 ч / млн

Коэффициент разделения

ВОУ: 3,6

Относительная плотность пары

3,66 @ 20 ° C (68 ° F)

Solubility в других сорта.